REGULAMIN SKLEPU

§1 DEFINICJE

Wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą będą miały następujące
znaczenie, chyba że z jego treści wynika co innego:

 1. Sklep – Sklep internetowy joannakomorowska.com
 2. Towary – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży w Sklepie
 3. Klient/Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu
 4. Regulamin – niniejszy regulamin;
 5. Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Klienta ze Sklepem; do umowy
  stosuje się ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw
  konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
  niebezpieczny.

§2 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym
  Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów Sklepu – określa zasady
  składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.
 3. Sklep umożliwia nabywanie Towarów przez Internet, pod adresem:
  joannakomorowska.com
 4. Informacje o produktach w Sklepie, w tym opisy oraz ceny Towarów, stanowią
  zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71
  k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 5. Zdjęcia i prezentacje oferowanych Towarów są przykładowe i służą prezentacji
  konkretnie wskazanych modeli.
 6. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na
  temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp.
 7. Klient Sklepu zobowiązany jest do:
  ○ Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu wyłącznie do
  użytku własnego;
  ○ Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa
  obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
  postanowieniami Regulaminu.

§3 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży składając zamówienie na stronie Sklepu.
  Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem.
 2. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
  Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu
  roboczym od dnia, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie podczas zakupu na stronie
  internetowej Sklepu danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi
  oraz wygenerowania rachunku.
 4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty
  poprzez dodanie ich do „Koszyka”.
 5. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Złóż zamówienie”
  Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu,
  jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów oraz wystawienia rachunku.
 6. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie”
  po wyborze płatności) stanowi ofertę Klienta złożoną Sklepowi, celu zawarcia
  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia potwierdzenie zostanie pokazane na stronie
  Sklepu, a na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłany komunikat
  zawierający informacje dotyczące zamówionych Towarów, wartości zamówienia,
  wybranego rodzaju dostawy i płatności, oraz danych teleadresowych Klienta.
  Komunikat ten jest potwierdzeniem otrzymania przez Sklep oferty nabycia
  Towarów przez Klienta.
 8. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji drogą
  elektroniczną (tzw. „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”) na wskazany przez
  niego adres e-mail. Po otrzymaniu ww potwierdzenia dochodzi do zawarcia
  Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 10. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu
  potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien
  niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty
  elektronicznej i poinformować sklep o rezygnacji z zamówienia.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy
  sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą,
  nastąpi brak autoryzacji płatności w wybranym podczas zamówienia systemie
  płatności elektronicznych lub płatność nie została uiszczona w określonym
  czasie.

§4 DOSTAWA I ODBIÓR

 1. Termin realizacji zamówienia w Sklepie, wskazany podczas składania
  zamówienia, to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego zamówienie
  zostanie zrealizowane. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest
  potwierdzany przez pracownika Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej
  lub telefonicznie. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie
  składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to 1-3 dni robocze od dnia
  następującego po nadaniu przesyłki. Rozpoczęcie realizacji zamówienia
  następuje po pojawieniu się na koncie Sklepu w wybranym systemie płatności
  uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży i ewentualnych kosztów przesyłki.
 2. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego
  obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan
  opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku
  stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem
  protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez
  Klienta i kuriera.

§5 SPRZEDAŻ, CENY, PŁATNOŚCI

 1. Cena danego Towaru podawana na stronie internetowej Sklepu wiąże strony od
  momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do
  realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie
  niezależnie od jej zmian w Sklepie, które nastąpią po przesłaniu Klientowi
  potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Ceny Towarów w Sklepie są cenami brutto. W polskiej wersji językowej podawane
  są w złotych polskich, a w angielskiej wersji w EURO. Klient ma możliwość zmiany
  waluty na EURO, przez wybór angielskiej wersji językowej.
 3. Sposób zapłaty za Towary wybierany jest przez Klienta. Sklep umożliwia
  dokonywanie płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Sum
  up (karty kredytowe),Paypal, skrill.com (za pośrednictwem serwisu
  przelewy24.pl) oraz Blik. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu
  należności za Towar.
 4. Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze:
  – VISA
  – VISA Electron
  – Mastercard
  – Mastercard Electronic
  – Maestro
 5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
  elektronicznych lub karty płatniczej – czas realizacji zamówienia jest liczony od
  dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie,
  wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania
  akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian
  zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Zmiany te nie będą
  naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w
  Sklepie przed dokonaniem ww. zmian.

§6 GWARANCJA, ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w
  rozumieniu art. 221 k.c. za niezgodność Towaru nabytego przez Klienta z Umową
  sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży
  konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
 2. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe. Zdjęcia Towarów mają
  charakter przykładowy, gdyż wszystkie towary wykonywane są ręcznie. Mogą
  wystąpić nieznaczne różnice w wyglądzie produktów. Towary wykonane na
  zamówienie; według specyfikacji Klienta lub dostosowane w taki sposób, że służą
  zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb nie podlegają wymianie i
  zwrotowi.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w
  ofercie Sklepu, w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych
  produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych
  na stronie Sklepu, jaki również ich modyfikacji.
 4. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem
  odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o
  jej niezgodności z Umową sprzedaży. W celu rozpoczęcia procesu reklamacji
  proszę o maila na adres: joanna@joannakomorowska.com. Po otrzymaniu
  odpowiedzi reklamowany towar należy odesłać na adres:
  – Joanna Komorowska Studio
  – Belgijska 6/4
  – 02-511 Warszawa
  – tel. +48605158111

  Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od
  dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany Towar. W
  przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep wyśle do Klienta produkt
  pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 20 dni roboczych, a gdy okaże
  się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), Sklep zwróci pełną kwotę zapłaconej
  ceny Towaru. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany
  wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

 5. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient
  zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje
  wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane
  na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.
 6. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu
  14 dni od daty otrzymania Towaru. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest
  wysłanie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru informacji o chęci dokonania
  zwrotu na adres email: joanna@joannakomorowska.com. Następnie należy
  przesłać zwracany Towar na adres:
  – Joanna Komorowska Studio
  – Belgijska 6/4
  – 02-511 Warszawa
  – tel. +48605158111
 7. Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta maksymalnie w ciągu
  14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Towaru. Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty
  płatniczej, zwrot zostanie wykonany na tę samą kartę.
  – Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności,
  jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
  który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  – Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego
  Towaru, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do
  Sklepu Towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.
  – Zwrotom i wymianom nie podlegają zamówienia realizowane na specjalne życzenie
  klienta (produkty nie będące w stałej ofercie w sklepie online).
  – Sklep nie przyjmuje Towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.

§7 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Jak używamy Twoich danych osobowych
  Twoje dane osobowe są zabezpieczone przez Sklep przed nieupoważnionym użyciem,
  modyfikacją lub zniszczeniem, przez użycie odpowiednich środków technicznych i
  organizacyjnych.
  Sklep korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane
  informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
  końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu.
  Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  – tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze
  stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  – upewnienia się, że Użytkownicy odczytali informację o Cookies.
  Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki.
  Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcje
  dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 2. Przekazywanie Twoich danych osobowych innym:
  – Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do serwisów płatniczych w celu realizacji
  płatności.
  – Twoje dane konieczne do dostarczenia zamówienia zostaną przekazane do firmy
  kurierskiej.
 3. Międzynarodowy transfer danych osobowych:
  W tej sekcji opisujemy okoliczności, kiedy Twoje dane osobowe mogą być przekazane do
  krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  – Nasze serwery znajdują się w Unii Europejskiej.
  – Twoje dane mogą zostać przekazane do systemów płatności, firm kurierskich, platform
  analitycznych, zgodnie z tym, co opisujemy w Regulaminie. Wszystkie z nich spełniają
  wymagane zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych obywateli
  państw członkowskich UE.
 4. Przechowywanie i usuwanie danych osobowych:
  W tej sekcji opisujemy naszą politykę przechowywania oraz usuwania danych osobowych
  oraz procedury, zaprojektowane, aby spełnić nasze wymogi w tym zakresie.
  – Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla zrealizowania
  celu, w którym zostały udostępnione w Sklepie.
  Przechowujemy Twoje dane osobowe w następujący sposób:
  – Wszystkie dane dotyczące zawieranych transakcji, w tym dane kontaktowe, zapis
  korespondencji i wszystkie zapisy transakcji, będą przechowywane przez minimum pięć lat
  w celu spełniania wymogów prawnych.
  – Dane osobowe podane przy zapisie do newslettera będą przechowywane aż wypiszesz
  się z newslettera, lub poprosisz o usunięcie swoich danych osobowych.
  – Dane osobowe podane przy zapisie na listę oczekujących będą przechowywane aż
  produkt stanie się dostępny i zostanie wysłane powiadomienie, lub poprosisz o usunięcie
  swoich danych osobowych.
  Dodatkowo, możemy przechowywać Twoje dane osobowe dłużej, jeśli jest to wymagane w
  celu spełnienia wymogów prawnych.
 5. Aktualizacja Polityki Prywatności
  Możemy aktualizować Politykę Prywatności i Regulamin przez publikację nowej wersji na
  stronie internetowej Sklepu.
  Zachęcamy do sprawdzania aktualizacji tej strony.
  Jeśli subskrybujesz nasz newsletter, możemy poinformować Cię o aktualizacji przez email.
 6. Twoje prawa
  Możesz poprosić nas o podanie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat.
  Podanie informacji będzie wymagało przedstawienia wymaganego potwierdzenia
  tożsamości.
  Możemy odmówić podania danych osobowych, jeśli w danej okoliczności, jest to prawnie
  dozwolone.
  W każdej chwili możesz poprosić nas, aby Twoje informacje przestały być używane w
  celach marketingowych.
  W praktyce, Twoje dane będą używane w celach marketingowych jedynie, jeśli wyrazisz na
  to zgodę.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem i wyłącznym właścicielem Sklepu jest Joanna Komorowska,
  prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawie, adres: 02-511
  Warszawa, ul. Belgijska 6/4, NIP 9512173955. Dane osobowe Klientów podawane
  podczas składania zamówienia w Sklepie są przetwarzane przez Sklep wyłącznie
  w celu realizacji zamówień.
 2. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z
  postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia
  zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia
  nabycie Towarów oferowanych przez Sklep.
 3. Do Umowy sprzedaży Towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się
  odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających
  zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.
 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo
  właściwy według obowiązujących przepisów.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym
  czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na
  stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów
  korzystających ze Sklepu.
 7. Administrator Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni
  poprawnego funkcjonowania strony internetowej Sklepu, w takim zakresie, jaki
  wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie
  wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Sklep nie odpowiada za
  zakłócenia w działalności spowodowane awarią sieci Internet.

  Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie są chronione
  ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24
  poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowanie, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie
  wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.